СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ГРАД ПЛОВДИВ

4000 Пловдив, ул. Митрополит Паисий 6, п.к.172, тел. /032/ 628 654

e-mail: sub_plov@mail.bg

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАУЧНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

Постерен доклад: размери - 80см x 60см

Устна презентация: продължителност - до 15 мин (10+5)

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАУЧНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ

Докладите се създават на Microsoft Word. Предават се за печат на КОМПАКТДИСК (CD) И ХАРТИЕН НОСИТЕЛ.

1. Размер на страницата:  File, Page Setup, Paper Size – А

2. Размер на печатаемото поле - 14 см на 21 см: File, Page Setup, Margins:

в сантиметри:     Top, Bottom - 4,3 cm     Left, Right – 3,5  cm

в инчове:           Top, Bottom – 1,69 "      Left, Right – 1,38 "

3. Междуредово разстояние: Format, Paragraf, Line spacing single

4. Шрифт – Times New Roman C

Тема на доклада, автори и месторабота Size12, Bold

Текст на резюмето – Size10, Normal

Текст на доклада – Size10, Normal

5. Първа страница да започва с 6 празни реда (3 см), за да се монтира "шапка" с темата и датата на сесията.

6. На първата страница след оставеното място за "шапка" се изписват в посочения ред, КАТО СЕ ЦЕНТРИРАТ:

  • тема на доклада – на избрания език ;
  • име на автора/авторите – на избрания език ;
  • местоработата на автора/авторите – на избрания език ;
  • Празен ред

7.На нов ред се изписва р е з ю м е на избрания език /напр. Abstract/ при избран английски език за резюмето/. Не се центрира.

8. Следва резюме на избрания език (до 10 реда). Не се центрира.

Празен ред

9. Следва текстът на доклада на избрания език.

10. Фигурите, снимките и диаграмите към доклада трябва да бъдат черно-бели и монтирани в текста.

11. Бележки и забележки се пишат под линия на съответната страница.

12. Цитираната от автора(ите) литература да бъде разположена в края на статията, а в текста да се дава в квадратни скобки със съответния номер от списъка, оформен според БДС.

Материали, които не са оформени според гореизложените изисквания, няма да бъдат разглеждани. Хартиени отпечатъци и дискове не се връщат.

Готовите за отпечатване доклади трябва да се предадат на електронен и хартиен носител не по-късно от 13 юни 2015 г.

 

Poster

80 х 60 сm

 

 


 

Example article can be downloaded here:

icys_format_en.doc

icys_format_en.doc