РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – ПЛОВДИВ' 2015
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.

Указания за попълване на заявката за участие:

(моля пишете само в белите полета, като спазвате указанията посочени по-долу)

  1. ТЕМА: Напишете заглавието на доклада или постера, с който възнамерявате да участвате в конференцията.
  2. АВТОР(И): Напишете именaта на автора (авторите), като посочите със звездичка, този който ще води кореспонденцията (напр. Иван Димитров Иванов*)
  3. НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ и СЕКЦИЯ:  Изберете от списъка, например: Природни и технически науки (Техника и технологии)

Природни и технически науки
     секция „Математика и информатика"
     секция „Физика"
     секция „Екология"
     секция „Химия"
     секция „Биология"
     секция „Техника и технологии"

Медицински и аграрни науки
     секция „Медицина"
     секция „Дентална медицина"
     секция „Фармация"
     секция „Аграрни науки"

Хуманитарни и обществени науки
     секция „Филология" (подсекции Лингвистика и Литературознание)
     секция „Педагогика и психология"
     секция „Обществени науки"
     секция „Мениджмънт"
     секция „Глобализация и туризъм"

  1. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Напишете пощенски адрес за кореспонденция с автора, който ще води кореспонденцията и посочете неговия e-mail.
  2. РАБОТЕН ЕЗИК напишете работния език (български, руски или английски), на който желаете да представите вашия доклад/постер.
  3. ФОРМА НА УЧАСТИЕ: напишете под каква форма желаете да участвувате в конференцията: с постер или доклад.
  4. РЕЗЮМЕ:  до 10 реда

  1. ЖЕЛАЕТЕ ЛИ РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ? подчертавате ДА или НЕ според желанието си.

 

Указания за изпращане на заявката по електронна поща:

            Попълнете заявката application_bg2015.rtf съгласно изискванията. Съхранете файла и сменете името му, като към старото наименование прибавите инициалите на автора за кореспонденция, например application_bg_IDI.rtf. Прикрепете този файл към електронното писмо и го изпратете на sub_plov@mail.bg.

 

Срокът за подаване на заявките е до 11 май 2015 г. включително!