64 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – гр. ПЛОВДИВ

 

Учредители        Управление         Секции

     СУБ – Пловдив, е самостоятелна демократична, обществено-творческа, професионална органицзация, изградена по доброволно участие на физически лица – учени, специалисти, и юридически лица от всички отрасли на науката. Съюзът има за цел да обедини познанията и усилията на научните работници от всички сфери на науката за издигане на нивото и престижа на българската наукар внедряване в практиката на нейните постижения, като оказва методологическа помощ на своите членове и защитава тихните интереси.

 • СУБ – Пловдив е юридически лице с всички произтичащи от това права и задължения.
 • СУБ – Пловдив е федеративен член на Съюза на учените в България.
 • Членовете на СУБ – Пловдив са индивидуални и колективни.
 • Редовен член на съюза може да бъде всеки български гражданин или чужденец работещ в България с научна квалификация (научна степен или звание), както и специалисти, които имат творчески постижения с научна стойност.
 • Колективни членове на СУБ  Пловдив могат да бъдат научни организации (съюзи, дружества, асоциации,клубове, фирми, научни лаборатории, научни центрове и др.) на базата на сключен договор.

Съюза на учените в България – Пловдив се помещава дарената през 1917 г. От Константин х. Калчев къща – един от най-характерните архитектурни паметници от епохата на Възръждането в Старинен Пловдив. Наследниците на родолюбивия българин Джон и Таня Бризби, макар и да живеят в Лондон, продължават дарителската традиция на своя прадядо Константин х. Калчев и оказват съществена помощ на пловдивските учени.

     

     

СУБ – Пловдив:

 • Участва във формирането на стратегията за развитие на науката и научно техническия прогрес в региона на страната.
 • Подпомага творческата инициатива на научните работници в България.
 • Осигурява инфомация за международни научни мероприятия.
 • Съдейства за внедряване на българските научни постижения в практиката, за творческото пренасяне и  усъвършенстване на чуждия научен опит, методи и технологии.
 • Организира научни форуми, конгреси, симпозиуми, научни и научнопрактически конференции, срещи, дискусии, изложби и др.
 • Подпомага финансово и морално своите членове за участие в национални и международни научни форуми за представяне на наши научни постижения, обмяна наинформация, идеи, и осъществяване на полезни контакти.
 • Организира теоретични, практически и кандидат-студентски курсове: селкостопански, ветеринарни, технологични, маркетингови и прочее консултации; ноу-хау в разнообразни направления.
 • Подпомага осъществяването на рационален и изгоден бизнес у нас и в чужбина с научни продукти на своите членове.

 

СУБ – Пловдив:

 • Създаде „Наука и инженеринг" ООД – за консултации, иновации, инженеринг, търговия;
 • Създаде консултативен център "Антистрес" в сътрудничество с Barzak Educational Institute CA;
 • Предоставя за пезплатно ползване от съюзните членовена библиотека с оригинална съвременна научна, образователна и художествена литература на английски език, получана ка то дарение чрез Националната академична фондация;
 • Организира курсове по чужди езици на достъпни цени;
 • Дава възможност за участие в Клуба на говорещите английски език с прожекции на видеофилми исъбеседване със съдействието на USIA.